top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN THE SWEATBOX BV 

THE SWEATBOX Voorwaarden en Bedingen 

De volgende Voorwaarden en Bedingen zijn opgesteld voor lidmaatschappen en lessen bij THE SWEATBOX 

DE STUDIO – Voorwaarden & Bedingen voor Gebruik 

1 Interpretatie en Afwijkingen 

1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende definities: “THE SWEATBOX” of “STUDIO” betekent The Sweatbox. “Lid” verwijst naar iedere persoon die bij The Sweatbox een Eversports account heeft aangemaakt, in Eversports haar strippenkaart, losse les/dienst of abonnement heeft afgesloten of dit door The Sweatbox heeft laten doen. “Voorwaarden en Bedingen” verwijst naar dit document en de inhoud ervan. “Website” verwijst naar www.info-thesweatbox.com 
1.2 Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht. 
1.3 Deze Voorwaarden en Bedingen zijn schriftelijk toegevoegd aan het boekingssysteem dat bij The Sweatbox wordt gebruikt. 
1.4 The Sweatbox behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden en Bedingen te wijzigen en te herroepen, indien zij dit nodig of wenselijk acht voor het organiseren van de zaken van de Studio en de service aan de Leden. Al dergelijke wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de Leden en zij zullen bindend zijn voor de Leden totdat ze worden herroepen. 
1.5 De Voorwaarden en Bedingen zullen onderworpen zijn aan de wetten van Nederland en vallen onder het exclusieve ambtsgebied van de Nederlandse rechtbank. 

2 Lidmaatschap 

2.1 Afhankelijk van voorwaarde 2.2 wordt een ieder die een account in Eversports aanmaakt en de algemene voorwaarden van The Sweatbox accepteert lid van The Sweatbox. 
2.2 Acceptatie van een persoon als Lid vindt plaats onder absolute beslissingsvrijheid van The Sweatbox. 
2.3 The Sweatbox behoudt zich het recht voor om een Lid te royeren uit de Studio, zijn toegang voor een bepaalde periode op te schorten, of te weigeren zijn lidmaatschap te verlengen, indien zijn gedrag naar de redelijke mening van The Sweatbox schadelijk is of kan zijn voor de aard van de Studio, of neerkomt op een overtreding van de Voorwaarden en Bedingen, of wanneer zulk een royement anderszins in het belang is van de andere Leden van de Studio. Leden die aldus zijn geschorst, houden onmiddellijk op Lid te zijn van de Studio en hebben geen recht op restitutie voor enige periode gedurende welke hun lidmaatschap is opgeschort. 

3 Openingstijden van de Studio 

3.1 Bijzonderheden over de lestijden bij The Sweatbox kunnen variëren, lessen kunnen zonder aankondiging worden geannuleerd. Lestijden zullen worden gepubliceerd in de Studio of op de website. 
3.2 Groepsgrootten worden beperkt door de wettige capaciteit, daarom geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt”. 

4 Betalingsvoorwaarden 

4.1 Lestarieven zijn te vinden op de website of kunnen rechtstreeks van de Studio worden verkregen. Prijzen worden bepaald door The Sweatbox. 
4.2 Een Lid kan geen lessen bij The Sweatbox volgen zonder hiervoor van tevoren te hebben betaald. 
4.3 Afhankelijk van eventuele wettelijke rechten om te annuleren kunnen betalingen voor lessen, leskaarten, maandelijkse abonnementen, cadeaubonnen en jaarlijkse betalingen niet worden gerestitueerd en deze zijn niet overdraagbaar, tenzij anderszins staat vermeld in de Voorwaarden en Bedingen. 
4.4 Restitutie voor betalingen van aankopen is niet mogelijk om welke reden dan ook. 

5 Lidmaatschapskaarten 

5.1 Lidmaatschapskaarten blijven het eigendom van The Sweatbox en The Sweatbox behoudt zich het recht voor om Lidmaatschapskaarten in te nemen als er sprake is van achterstallige betalingen door het desbetreffende Lid. 
5.2 Leden dienen hun Lidmaatschapskaart telkens te tonen wanneer ze een les bijwonen. Leden dienen te begrijpen dat hun lidmaatschap en Lidmaatschapskaart uitsluitend voor hun eigen gebruik is en niet overdraagbaar is op een andere persoon (bij misbruik wordt de kaart verbeurd verklaard). 
5.3 Een Lid dat zijn kaart verliest kan een vervangend exemplaar aanvragen. Voor vervanging kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

6 Beperking van Aansprakelijkheid 

6.1 The Sweatbox kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaalde les, instructeur en/of gebruiksartikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is. The Sweatbox behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de lessen, instructeurs en/of hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan Leden beschikbaar worden gesteld en The Sweatbox zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door zulke aanpassingen ontstaat, tenzij voor zover zulk een verlies door de wet niet mag worden uitgesloten. 
6.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Leden om er zeker van te zijn dat zij een reeks oefeningen, die wordt aangeboden in een programma dat zij volgen, of in een les die zij bijwonen, kunnen doorstaan. Leden aanvaarden het risico van letsel bij het uitvoeren van oefeningen en worden geadviseerd hun arts te raadplegen alvorens met een les te beginnen. 
6.3 The Sweatbox accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van Leden, of voor letsel aan Leden in het pand van de Studio, of buiten de Studio, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten. 

7 Automatische afschrijvingen 

7.1 Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor Leden die ervoor kiezen een abonnement te nemen op onbeperkte lessen bij The Sweatbox, door maandelijkse automatische afschrijvingen, hierna te noemen “Abonnement”, en niet voor betalingen voor enkele lessen, of meerdere lessen in een pakket. 
7.2 Een Lid dat voor lessen betaalt in een Abonnement, verliest zijn lidmaatschap, indien zij meer dan 14 dagen te laat is met de betaling. 
7.3 Lidmaatschappen kunnen 2x per jaar worden onderbroken doormiddel van een pauze, ook wel een ‘freeze’ van maximaal 2 maanden per ‘freeze’. Lidmaatschap credits kunnen op een later of eerder moment worden ingehaald in samenspraak over vermelde afwezigheid met de Studio. Zonder communicatie/samenspraak met de Studio is de desbetreffende inhaal periode niet geldig.  
7.4 Het Abonnementsgeld dient in overeenstemming met de Voorwaarden en Bedingen te worden betaald, ongeacht of het Lid de faciliteiten in de Studio tijdens de periode van het Lidmaatschap gebruikt of niet. 
7.5 Indien het Abonnementstarief wordt verhoogd of gewijzigd, worden de Leden hiervan tenminste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld, om er zeker van te zijn dat dit duidelijk is. 
7.6 Een Lid dat een Abonnement neemt voor de lessen, kan zijn Abonnement niet opzeggen voor het verstrijken van de termijn van zijn eerste betaling volgend op de inschrijving. 
7.7 Na het verstrijken van de abonnementsperiode kan een Lid zijn Abonnement op ieder moment beëindigen voorafgaand aan een volgende abonnementsperiode. 
7.8 Indien een Lid zijn Abonnement niet betaalt voor de overeengekomen termijn, of poogt om zijn Abonnement te beëindigen voordat de termijn is verstreken, heeft The Sweatbox het recht om aan het Lid eventueel uitstaande Abonnementskosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke overeenkomst. 
7.9 Leden komen overeen en bevestigen dat zij, door in te stemmen met de lidmaatschapsperiode, 
voorkeurstarieven genieten bij The Sweatbox, zodat het billijk en redelijk is dat The Sweatbox hen de kosten in rekening brengt als beschreven in lid 7.8 hierboven. 
7.10 Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om, bij beëindiging van zijn Abonnement, de automatische betalingen bij zijn bank stop te zetten. The Sweatbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele betalingen die worden verricht doordat een Lid verzuimt zijn automatische betalingen stop te zetten. 
 

8 Conditie en Gezondheid 

8.1 Leden worden geadviseerd om medisch advies in te winnen alvorens met een nieuwe fitnessprogramma te beginnen. The Sweatbox behoudt zich het recht voor om een Lid de toegang te weigeren, indien zij vindt dat de gezondheid van deze persoon door het gebruik van de faciliteiten in gevaar kan worden gebracht. 
8.2 Leden met lage of hoge bloeddruk en/of hartafwijkingen dienen de lessen niet te volgen alvorens hiervoor schriftelijke toestemming van hun arts te hebben verkregen. Als er enige twijfel bestaat, dient het Lid zijn arts te raadplegen. Leden dienen de Studio te berichten van omstandigheden die hun gezondheid beïnvloeden, welke kunnen worden verergerd door aanhoudend gebruik van de Studio. 
8.3 Leden dienen te allen tijde de instructies van hun leraren op te volgen. 
8.4 Leden dienen op het eerste inschrijfformulier een medewerker in te lichten, indien zij een historie hebben van gezondheidsklachten. 

9 Gebruik van Faciliteiten 

9.1 Een Lid heeft recht op gebruik van de faciliteiten van de Studio, op voorwaarde dat de Studio te allen tijde, zonder aankondiging alle of enkele van zijn faciliteiten voor een periode of perioden, waar praktisch uitvoerbaar met kennisgeving, in verband met eventuele reiniging, reparatie, wijziging of onderhoudswerkzaamheden, of voor redenen buiten de wil van The Sweatbox, kan intrekken. 
9.2 Kinderen beneden de leeftijd van 13 jaar kunnen uitsluitend gebruik maken van de Studio en lessen bijwonen als zij door een volwassene worden begeleid. 

10 Veiligheid en Hygiëne 

10.1 Leden dienen de Studio binnen te komen en te verlaten via de aankomsthal. Nooduitgangen zijn er in het belang van de veiligheid en Leden mogen deze uitgangen om geen enkele reden misbruiken. 
10.3 In geval van brand worden Leden verzocht naar de dichtstbijzijnde uitgang te gaan. 
10.4 Leden worden verzocht een geschikte handdoek te gebruiken om die over hun mat in de Studio te leggen. 
10.5 Roken is in de Studio, zowel buiten als binnen in het pand, verboden. 

11 Persoonlijke eigendommen 

11.1 Persoonlijke eigendommen worden op eigen risico van het Lid naar de Studio meegenomen en The Sweatbox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade van welke aard dan ook aan dergelijke eigendommen. 

12 Kleding 

12.1 Leden worden verzocht om het type kleding te dragen dat passend is voor de beoefening van de desbetreffende les, waarbij intieme lichaamsdelen naar behoren bedekt worden.  Schoeisel dient in de aangewezen ruimte te worden uitgetrokken, bij SCULPT, yoga en barre. 

13 Algemeen 

13.1 Leden dienen The Sweatbox te informeren van eventuele wijzigingen in woonadres of e-mailadres. Bij ontbreken van een dergelijke kennisgeving worden alle mededelingen verondersteld door het Lid te zijn ontvangen binnen vijf dagen na verzending aan het laatst bij The Sweatbox bekende woon of e-mailadres. 
13.2 The Sweatbox behoudt zich het recht voor iemand toegang tot de Studio te weigeren. 
13.3 The Sweatbox kan, als een Lid dit wenst, met het Lid communiceren via elektronische post (“e-mail”). Door aan The Sweatbox een e-mailadres op te geven, stemt het Lid ermee in om berichten van The Sweatbox per e-mail te ontvangen, inclusief kennisgevingen ingevolge de Voorwaarden en Bedingen. Het Lid accepteert tevens het risico dat e-mail misschien geen veilig en vertrouwelijk communicatiemiddel is. The Sweatbox zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen of schaden geleden ten gevolge van communicatie met een Lid per e-mail. 
13.4 Leden dienen te allen tijde de richtlijnen van de Studio in acht te nemen, welke hen van tijd tot tijd kunnen worden meegedeeld, en zij worden verzocht zich te houden aan alle redelijke aanwijzingen die het management van de Studio kan geven om voor een soepel functioneren van de Studio te zorgen, dit in het belang van alle Leden. 
13.5 Eventuele materialen voor marketing, onderwijs of andere dergelijke doeleinden van welke aard dan ook, welke door The Sweatbox zijn geproduceerd in verband met de Studio en die in de Studio aan Leden ter beschikking zijn gesteld, blijven te allen tijde het eigendom van The Sweatbox en vallen onder het copyright van The Sweatbox. 

14 Bedrijfsinformatie 

14.1 The Sweatbox is opgericht in Nederland onder 72306645 

 
14.2 The Sweatbox is gevestigd en wordt geëxploiteerd aan de Lutherse Burgwal 13a 2512CB, Den Haag, Nederland 

bottom of page